Image
image
image
image
?IME SE BAVI AP-Split d.o.o. ?

AP-Split d.o.o. sura?uje s ustanovama ve? vi?e od 20 godina. Mi, radnici u AP-Split nismo prepametni, ali smo kroz tih dvadesetak godina dosta toga nau?ili. Na?a je prednost ?to dnevno po nekoliko puta ponavljamo radnje koje se u ra?unovodstvu i administraciji ustanove pojave dva  ? tri puta godi?nje.

Mi smo Vam kao voza? gradskog autobusa; u sekundu znade red vo?nje na svojoj liniji, a o ostalima ne zna ni?ta. Dok Vi knji?ite desetke stavaka i uskla?ujete stanja, mi testiramo programe, pratimo propise, analiziramo novi softver i rje?avamo probleme u stotinu ?kola. Svakodnevno rje?avamo one probleme na koje ?ete Vi nai?i dva - tri puta godi?nje. Radi toga smo Vam u stanju momentalno rije?iti problem ?ije ste rje?enje obi?no zaboravili, previdili  ili s tim problemom do sada niste susreli,

Sa ustanovama (prete?no ?kolama) sura?ujemo na nekoliko na?ina:
Konzalting ? Za?tita ? Pomo? (KZP)

Ovo je na?a osnovna usluga, prihva?ena je u stotinjak ?kola i sastoji se od tri osnovne komponente:
 1. Konzalting obuhva?a na?u obvezu da Vam pomognemo u rije?avanju problema u: radu s razli?itim modulima Va?eg ra?unovodstvenog programa, dobijanju i obnavljanje certifikata i ovla?tenja, rje?avanja problema u COP-u, JOPPD-u, SNU-u, E-matici ... Da ne zaboravimo; rad s: Windows programom, E-po?tom, Va?im po?tanskim sandu?i?em, Javom, Excel formulama i makroima...

 2. Za?tita se sastoji iz dva dijela:
  • Prvi dio obuhva?a na?u obvezu da bar jednom mjese?no preuzmemo sve Va?e radne podatke i da ih tri godine ?uvamo u na?oj arhivi. Pri tome ne ?uvamo samo zadnje stanje (?to je standardna praksa kod ove vrste usluge) ve? ?uvamo svako od preuzetih stanja kako bi mogli rekonstruirati onaj trenutak koji ?e Vam se pokazati kao potreban.
  • Drugi dio obuhva?a na?u obvezu da Vam postavimo pouzdanu antivirusnu za?titu, osiguramo redovito dnevnu dostavu zadnjih antivirusnih ljekova, i poma?emo u periodi?noj kontroli i ?i??enju od eventualnih virusa i zlonamjernih programa.

 3. Podr?ka obuhva?a na?u obvezu da Vam pomognemo u rije?avanju problema: gubitka podataka, kvara ra?unala, uni?tenja tvrdog diska, pada lokalne mre?e te problema s ?tampa?em, s magnetnom karticom, ?tampom iz DOS programa, gubitkom Internet veze...

Vrijednosti ove usluge se vidi u situacijama kad dobijemo uspani?en telefonski poziv tipa:

 • Uklju?ujem ra?unalo, ono ne daje nikakvi signal a danas moram obra?unati jubilarnu,
 • Uklju?im ra?unalo i na crnoj podlozi je poruka: "No hard disk found". Pomozite...
 • Uklju?ila sam ra?unalo a na crnoj podlozio pi?e:" No Operating system found" i ne mi?e se.... ?to ?u sada, jadna ti sam
 • Uklju?im ra?unalo a ono odvrti start Windiowsa, izgasi se, nanovo uklju?i i tako ve? pola sata...
 • Moram predati JOPPD ali dobijam poruku da mi Internet ne radi, ?to ?u sada?
 • Ne mogu ot?tampati platne liste jer dobijam poruku da nije priklju?en printer a na njemu gori zeleno svjetla?ce, i kabel je u?tekan....
 • Radnik je oti?ao u mirovinu prije dva mjeseca, kako ?u mu isplatiti jubilarnu?
 • Nova sam na poslu. Na?la sam nezavedenu fakturu od Ministarstva od prije ?etiri godine za opremanje nove ?kole, sva oprema je jedna stavka u jednom iznosu. Kako ?u postaviti Osnovnih Sredstava?
 • Moram zatvoriti poslovnu godinu, utvrditi rezultat i otvoriti novu poslovnu godinu. To sam lani radila, ali sam zaboravila, pomozite...
 • Treba mi obra?un od prije tri godine.Promjenila sam ra?unalo i ?tampa? i ne znam gdje se to nalazi. Mo?ete li mi privremeno na ra?unalo vratiti staru verziju podataka?
 • Sud mi tra?i obra?un pla?e od prije ?est godina. Tad sam radila u DOS-u. U Windows 8 to ne vidim i ne mogu isprintati. ?to da radim?

 

Cijena ove usluge je 190 kuna mjese?no po ra?unalu (uve?ati za PDV), ili u odgovaraju?em jednokratnom iznosu.


Uva?anje novog ra?unovodstvenog radnika

Neizvjesnost outsourcinga, prelaz na COP i JOPPD te sve ve?a informatizacija ra?unovodstvenih poslova je uzrokovana poja?anu fluktuaciju ra?unovodstvenih radnika, bilo kroz odlazak u mirovinu ili kroz dugoro?na bolovanja.

 U tim sitacijama ustanova je prisiljena anga?irati ili zaposliti novog ra?unovo?u, koji naj?e??e nema potrebno znanje o posebnostima ra?unovodstva ustanova, odgovaraju?im propisima ni obaveznim alatima (COP, JOPPD, SNU, E-matica, LANA i sl.). To uzrokuje probleme voditelju ustanove i frustracije ra?unovodstvenom radniku.

Kako bi ovo prevenirali razvili smo jednokratnu uslugu: Uva?anje novog ra?unovodstvenog radnika. Novog radnika u zajedni?kom radu, na pripremljenim primjerima, i uz stvaran rad na podacima ustanove, upu?ujemo korak po korak u sve radnje koje se od njega o?ekuju.

Zajedno detaljno prolazimo kroz propise i programe kojima se mora slu?iti, na?in pristupa podacima na Internetu, obra?ujemo dnevne i periodi?ne poslove, kao i radnje na kraju poslovne godine.

Upu?ujemo ga na izvore informacija te na raspolo?ive, kao i od nas razra?ene, priru?nike i upute za rad s ra?unalom i povezanom opremom te na pohranu i pristup podacima.

Obuka (uva?anje) je ovisna o predznanju i traje od 8 do 20 sati. Odvija se od 2 do 5 dana u na?oj u?ioniici, ili telekomunikacijski po dogovoru. Sat napla?ujemo 250 kuna (uve?ati za PDV).


Konrola i savjetovanje (Knjigovodstvena forenzika)

Uo?ili smo da se ?esto znadu dogoditi previdi u vo?enju knjigovodstva, pa je tra?enje, otkrivanje i ispravljanje pogre?ke u najkriti?nijem periodu krajnje frustriraju?e. Kao prevenciju smo razvili uslugu kontrole ispravnosti i savjetovanja u eventualnom pobolj?anju na?ina vo?enja Va?eg ra?unovodstva.

Na?a pomo? se sastoji od sedam osnovnih kontrola koje vr?imo kroz 25 detaljnih povjera. Sve provjere obavljamo uz Va?e prisustvo, na Va?em ra?unalu, uz istovremeni komentar i obja?njavanja postoje?eg stanja kao i eventualno uo?enih manjkavosti. Proces knjigovodstvene forenzike obi?no traje 4 ? 8 sati, ovisno o na?inu vo?enja i veli?ini knjigovodstva. Sat napla?ujemo 250 kuna (uve?ati za PDV).

Nakon uo?enih propusta, u okviru gornjih termina Vam mo?emo pomo?i u usmjeravanju na?ina ispravljanja eventualno propusta, a mo?emo se dogovoriti da i taj dio napravimo zajedno.


Privremena ispomo? u vo?enju ra?unovodstva ustanove

Nisu rijetke situacije da na kra?e vrijeme ustanova ostane bez ra?unovo?e radi njegovog iznenadnog i neizbje?nog otsustvovanja s posla. Isto se ?esto dogodi pred, ili usred ?termina? obaveznih za izvr?enje odre?enih ra?unovodstvenih poslova ?ime nastanu problemi u redovitom funkcioniranju ustanove (isplata pla?e, zaklju?ak godine i sl.).

Budu?i da je AP-Split preko kontakata s ra?unovodstvenim radnicima ustanova uvijek u toku s terminima obaveznih radnji i na?inom njihovog izvr?avanja kao i odre?enih posebnosti svake od ustanova s kojima sura?ujemo, lako nam je ?usko?iti? i u odre?enom periodu izvr?avati sve potrebne radnje do povratka ra?unovodstvenog radnika.

To obavljamo na Va?em ra?unalu i uz Va?e prisustvo (ravnatelj, tajnica ili administrator) obradom od Vas dobijenih podataka.

Prethodno sugeriramo popis radnji koje treba izvr?iti, na?in izvr?enja, dogovaramo rokove i osobe koje ?emo kontaktirati. Tako?er dogovaramo osobu za svakodnevno izvje?tavanje o izvr?enim radnjama. Sve certifikate i lozinke upisujete sami tako da nam ih ne otkrivate.

Uslugu napla?ujemo po radnom danu anga?mana. Cijena odgovara nadnici ra?unovodstvenog radnika ?ije smo poslove preuzeli pomno?enoj s 1,5, te uve?anoj za PDV.
Specijalizirane radionice

Potreba za specijaliziranim radionicama se pojavila prelazom na programe FINE i E-porezne. Pokazalo se da obuka koju iste pru?aju mnogima nije dovoljna ili je prebrza pa se te?ko prasti. 

 Stoga smo pri?li organizaciji obuka koje vr?imo kroz radionice. Do sad smo uspje?no organizirali nekoliko vrsta radionica, neke i kroz desetak. Osim obuke za programe FINE i E-porezne, u obuku smo uklju?ili i druge teme:

 1. Kori?tenje Excel izra?enih tablica za potrebe ra?unovodstva,
 2. Detaljan na?in rada s Va?im ra?unovodstvenim programom,
 3. Sre?enje evidencije Osnovnih sredstava na nea?urnim i nepotpunim starim podacima,
 4. Zavr?na knji?enja i prelaz u novu poslovnu godinu,
 5. Certifikat, ovla?tenja i detaljni proces rada u COP-u,,
 6. Detaljni proces rada u JOPPD-u,
 7. Ra??i??avanje SNU.
Sve radionice se odr?avaju na Va?im podacima, tako da svaki u?esnik mo?e pratiti razli?ite situacije koje se pojavljuju kod drugih u?esnika i upoznati se s razli?itim pristupima istom poslu.

Radionice odr?avamo na dvije lokacije:
 1. U na?oj u?ioni u Splitu (maksimalno od ?est osoba na prikladnim monitorima),
 2. U Va?oj ustanovi, na platnu preko projektora,
U oba slu?aja osoba ?iji se stik obra?uje mo?e uz pomo? predava?a sve radnje obavljati koriste?i tipkovnicu i mi?a (ako ni?ta drugo, onda bar upisati skrivene podatke za pristup).

 Ako radionicu odr?avamo kod Vas, potrebno je osigurati prostoriju za sedam osoba  s mogu?no??u prilagodbe svijetla (zavjese, rolete, prigu?eno osvjetljenje) te s dovoljnom udaljeno??u od slu?aoca do platna.
 Cijena radionice u Splitu je 250 kn po osobi. Cijena radionice u ustanovi je 1.500 Kn te iznos jedne dnevnice + dvosmjerna auto-kilometra?a (sve uve?ano za PDV).Radionice na daljinu

Radionice navedene u prethodnoj to?ci, osim u na?oj u?ioni u Splitu ili u Va?em prostoru, obavljamo i spajanjem Va?eg i na?eg  ra?unala, Tu vrstu obuke nazivamo: "Jedan na jedan" i napla?ujemo 250 kuna po satu, uve?ano za PDV.

Na?e iskustvo je da pojedina tema traje 2 do ?etiri sata, ovisno o predznanju. Obavlja se kroz nekoliko dogovorenih spajanja i obi?no se izvr?ava u okviru jedne  sedmice.  
Pri tome sva  obja?njenja obavljamo na Va?im  podacima, tako da ujedno mo?emo skupa ispraviti eventualno uo?ene nepravilnosti ili  predlo?iti jednostavnija rje?enja..Suradnja u provedbi Projekata EU

U besparici (koja ?e potrajati i jo? se pove?avati) ustanove ?e se, umjesto bud?etiranih tra?itelja, sve vi?e morati okretati ka aktivnom pronala?enju sredstava; ka fondovima EU.

Umjesto svakodnevne rutine, planiranje treba usmijeriti ka projektnim aktivnostima prema sredstvima EU (Klikni za detaljnije). To je ozbiljan zadatak te smo se pripremili kako bi ?kolama pru?ili potrebnu podr?ku. Podr?ku nudimo kroz donje aktivnosti:
 1. Obuka i radionica: "Izrada prijave projekata financiranih iz sredstava EU",
 2. U?estvovanje u natje?aju i izrada Prijave projekta za sredstva financirana od EU,
 3. Administriranje projekta financiranog iz sredstava EU,
 4. Izrada i pra?enje financijskog i terminskog plana projekta financiranog iz sredstava EU,
 5. Vo?enje ra?unovodstva projekta financiranog iz sredstava EU,
 6. Izrada web stranice (uz obaveznu vidljivost prema pravilima EU) izvje?tavanja o radu na projektu.
Cijenu stavki 1. i 2. dogovaramo ovisno o veli?ini projekta i broju u?esnika.
Cijena stavki 3. do 6. odgovara iznosu tro?ka predvi?enog za svaku od navedenih aktivnosti u prijedlogu projekta s naznakom da ?e iste obavljati vanjski konzultant.Upravljanje arhivskom gra?om

Upravljanje arhivskom gra?om je znatno ?iri okvir u odnosu na poznatu Izradu XML datoteke.

 Tek je od nedavno za?ivjela obveza godi?njeg arhiviranja dokumentacije. Naj?e??e se dokumentacija arhivira u nekom malom, te?ko pristupa?nom, improviziranom prostoru te na ormaru, na stala?i u uredu ili u kasi. Va?no je dobiti XML datoteku na CD-u i dostaviti je Arhivskom zavodu a za ostalo ?emo se pobrinuti naknadno.

Jo? se ne ne pitamo koliko ?e nam prostora trebati za dvije, pet ili deset godina. Ho?e li biti potreban prostor veli?iner zbornice, gimnasti?ke dvorane ili ?kolskog igrali?ta? Kako ?emo tada u arhivi prona?i i izuzeti dokument nastao prije pet ili sedam godina, za potrebe nekog dokaza ili sudskog procesa? Koliko ?e metara registratora i dokumenata trebati prebacivati s jedne na drugu stala?uu da bi stvorili mjesta za nova izuzimanja?

Program: "Upravljanje arhivskom gra?om" koji Vam nudimo,  uz suradnju u pripremi arhivske gra?e te izradu XML datoteke, daje i odgovore na gornja pitanja i poma?e Vam u iznala?enju optimalnih rje?enja.

Program omogu?uje Izuzimanje arhivske gra?e i izradu XML datoteke u razli?itim terminima, za svaku organizacionu jedinicu koju odaberete, neovisno o ostalima. Dokumente mo?ete odlagati u jedan ili vi?e arhivskih prostora, i za svaki protor imati evidenciju gdje se koja grupa gra?e nalazi, s koje pozuicije je izlu?iti i kao izbje?i preslagivanje dokumenata u arhivi.

Osim gornjih mogu?nosti, program za svaki arhivski prostor daje pet osnovnih informacija:
 1. Koliko je arhivskog prostora jo? slobodno?
 2. Koliko ?e se od postoje?eg zauzetog prostora osloboditi teku?im izlu?ivanjem?
 3. Koliko ?e se jo? godina, uz postoje?e uvjete, mo?i odlagati gra?u u ovaj prostor??
 4. Koje ?e se kalendarske godine, uz postoje?e uvjete, ovaj prostor potpuno popuniti?
Program, njegovo odr?avanje, a?uriranje, osnovnu obuku, ispomo? u radu i dobijanje XML datoteka napla?ujemo  400 kn godi?nje (uve?ano za PDV).

Evidencija radnog vremena

Iz kontakata s ustanovama stekli smo dojam da je: "Evidencija radnog vremena" najodbojniji posao u ustanovi. Ponukani tim stavovima izradili smo program ?ija je osnovna prednost da "sam" daje svakodnevne rezultate za cca 90% evidencija radnog vremena radnika ustanove. Ostalih cca 10% se unosi krajnje jednostavno i razumljivo.
Program nas vodi kroz korake tako da nije mogu?e "zabrljati" ili se na?i u situaciji da nismo sigurni koju narednu ranju aktivirati. Sve radnje su jednostavne, logi?ne, intuitivne i ?to je najva?nije - brze. Osim evidencije koja je zakonska obveza, program daje korisne i zanimljive totale, sumarne preglede, usporedbe, pokazatelje  i statistike. Iste je mogu?e detaljnije analizirati ili uspore?ivati primjenom razli?itih parametara.

Isporuka programa, njegovo odr?avanje, a?uriranje, prilagodbu i ispomo? te obuku u radu s programom napla?ujemo 600 kuna godi?nje (uve?ano za PDV).

Nakon probnog rada ?ete se uvjeriti da li Vam program vrijedi i tek nakon toga, ako se odlu?ite, ugovoriti godi?nje odr?avanje i podr?ku. Isporuka i servis ra?unalaa

Mi znamo za koje je poslove ustanovi potrebno ra?unalo. Stoga na?im korisnicima sugeriramo da i od nas zatra?e ponudu. U istoj specificiramo komponente koje bi trebalo sadr?avati ra?unalo namjenjeno administarciji ustanove. Nije nam primarna isporuka ra?unala, ve? da na?i korisnici dobiju odgovaraju?u opremu, koja im ne?e ote?avati rad, ?ime je i na?a podr?ka lak?a. Usporedit cijene i sadr?aj ponude pa odlu?ite. Nije dovoljno dobiti novo ra?unalo, ve? novo ra?unalo sa svim postojer?im programima, podacima i prilagodbama koje su ugra?ene na postoje?e ra?unalo.

Ra?unalo je alat kojim se slu?ite osam sati dnevno. Ne smije zujati ni ?u?tati. Mora ostati u stabilnom radu prilikom nestanka struje ili kod kolebanja napona. Monitor mora biti dovoljno velik i s dovoljno svjetline da Vam ne smeta o?ima.

Svi podaci moraju biti dostupni i u slu?aju da neka komponenta ra?unala otka?e, da nestane struje ili se prekine Internet veza u ustanovi. To posti?emo izborom komponenti i na?inom na koji konfiguriramo softver ra?unala. 

Novo ra?unalo zahtijeva prenos svih radnih podataka s postoje?eg na novo ra?unalo. Startni ekran - desktop - mora na novom ra?unalu izgledati onako kako smo navikli, kao i na starom. Svi programi moraju raditi kao i prije, svi podaci moraju biti a?urni.

Za to posti?i treba na novo ra?unalo na prikladan na?in instalirati Windows operativni sustav, Office paket i druge slu?ne programe. Nije ih potrebno pla?ati kao ugra?ene u novo ra?unalo, jer na iste ?kole imaju pravo preko zajedni?ke licence koju je MZO? pribavio od Microsofta. Bolje je, umjesto pla?anja cca 1.000 kuna za nepotrebno ugra?ene Windowse, dobiti ra?unalo s kvalitetnijim komponentama i u isto ugraditi Windowse koje je MZO? licencirao ?kolama.

Uz to MZO? je osigurao pravo ugradnje svih softverskih paketa koje mo?e koristiti ?kola i na ra?unala svih zaposlenika ?kole, ako se na istima obra?uju podaci za potrebe ?kole. To zna?i da mo?ete sve programe i operativni sustav imati legalno i a?urno na Va?em ra?unalu doma, ako ?ete povremeno iz doma raditi za potrebe ?kole.

Radi svega gornjega korisnicima na?ih usluga ka?emo: Zatra?ite i od nas ponudu a ra?unalo nabavite od najpovoljnijeg isporu?ioca ali bar budite sigurni da je u ra?unalo ugra?eno ono ?to Vam je potrebno.

Na? je stav da je dobro samo ono ra?unalo koje je br?e od nas, koje nas ?eka, a lo?e je ono na ?iji odziv mora ?ekati osoba za tipkovnicom.

Nije rijetka pojava da se ra?unalo po?alje u servis, i vrati se bez va?nih podataka. Serviser ih je morao izbrisati da bi rije?io problem. Radi specifi?ne informati?ke terminologije, serviser dobije nalog za popravak ra?unala. Pri tome mu se ne naglasi, ili on ne shvati va?nost podataka.
 
U ustanovu se vrati ispravno ra?unalo, ali su nestali svi bitini podaci.  U?as.

Da se to ne bi dogodilo, nazovite nas kako bi i mi bili uklju?eni u komuniciranje sa serviserom i osigurali da se gornje zlo ne dogodi.

KZP
KZP je kratica za: KONZALTING - ZAŠTITA - PODRŠKA. Ovu uslugu AP-Split d.o.o. redovito pruža ustanovama s kojima surađujmo. U okviru iste nudimo pomoć u nošenju s problemima koji će se pojaviti suočavanjem škole s gornjim stavkama.   

Umjesto da gubite vrijeme za pronaći nešto s čime ne radite često, nazovite nas. Mi to prolazimo nekoliko puta sedmično.

image
image
image


image
image
image
Lazy short remy hair extensions is a girl's hair extensions that can bring you different clip in hair extensions. It is also a style that is especially popular this year. And this kind of hairstyle is hair extensions uk just the gospel of a thin-faced girl. It is not only a shame, but also a temperament.